สำรวจสภาพพื้นที่ที่ประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง

17

5 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ นายปิ่นพงษ์ คงชนะ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นายชยุติ โสไกร เกษตรอำเภอเลาขวัญ และ พันจ่าอากาศเอก เนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกันบินสำรวจสภาพพื้นที่การเกษตรของอำเภอเลาขวัญ พื้นที่บางส่วนของอำเภอห้วยกระเจา และอำเภอบ่อพลอย ที่ประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวง ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้รับสนับสนุนเฮลิปคอปเตอร์ ในการบินสำรวจจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ผลการปฏิบัติ : พบว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเลาขวัญยังประสบปัญหาภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ทำให้ยังไม่มีน้ำฝนตกเติมลงในแหล่งน้ำสำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ที่ส่งน้ำดิบไปผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเลาขวัญ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำประมาณ ๑.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของความจุอ่างฯ รวมทั้งแหล่งน้ำอื่นๆ ด้วย เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อยเท่านั้น โดย อำเภอเลาขวัญจะได้ประสานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง กรมการฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อให้มีน้ำฝนตกเติมในแหล่งน้ำต่างๆ มากขึ้น ในการบรรเทาควมเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วต่อไป