“วราวุธ” มอบกล้า “ตะเคียนทอง” ให้นายกฯ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ

16

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล : นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมเข้าพบ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อมอบต้นตะเคียนทองให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ่งทางกรมป่าไม้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้นำกล้าไม้มามอบให้คณะรัฐมนตรีทั้ง 20 กระทรวง จำนวน 36 ต้น อาทิ ต้นสัก,พะยูง,ยางนา,ประดู่ป่า,ตะเคียนทอง และต้นมะค่าโมง

ซึ่งเป็นกล้าไม้จากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโครงการพฤกษามหามงคล ได้นำไปปลูกเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชา ของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปี ของชาติเพื่อเป็นการสร้างกระตุ้นให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละอองที่เกิดจากหมอกควัน
เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการเสื่อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื้นที่เขาสูงชันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้ครอบคลุมในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที่ดินของรัฐประเภท เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ในพื้นที่เป้าหมายที่วางไว้ จำนวน 2.68 ล้านไร่ ในระยะเวลา 8 ปี (2563-2570) โดยในปี 2564 กำหนดเป้าหมายจะดำเนินการปลูกป่าให้ได้ 400,000 ไร่ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ที่จะปลูกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ,ป่าอนุรักษ์,ป่าชุมชน,ป่าชายเลน และป่าพรุ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

และเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ที่ปลูกขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศและขอเชิญชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ที่เว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/statistic โดยในขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนและร่วมปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 44,417,749 ต้นนอกจากนี้กรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมกล้าไม้พันธุ์ดีไว้แจกจ่ายให้ประชาชนที่สนใจ สามารถไปขอรับได้ที่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนผลิตกล้าไม้ โทรศัพท์ 02-561-4292 ต่อ 5551

“การปลูกต้นไม้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ปลูกแล้วต้องช่วยกันดูแล ช่วยกันรักษาให้เค้าเติบโตขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มาช่วยกันปลูกคนละ 1 ต้น ซึ่งมั่นใจว่าแผ่นดินไทยของเราจะกลับมาเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ หมดปัญหาเรื่องภัยแล้ง หมดปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่อไปอีกตราบนานเท่านาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนคนไทยช่วยกันปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้นกล้า เพิ่มผืนป่าให้ชาติไทย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กล่าวในที่สุด

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน