กกต.กาญจนบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

26

วันที่ 5 ก.ย. 62 โดยมี ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผอ.สนง.กกต.จ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการ สร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง และการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง “กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)” ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตำบลทุ่ทองหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทอง อ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี มีนายอำนาจ เฉลิมกลิ่น ประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอท่าท่วง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อม ศส.ปชต.อสม ประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง และการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

และมี อ.ส.ม.บ้านกร่างทอง มาตรวจสุขภาพให้ประชาชนฟรี ร่วมรับฟังการบรรยายการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง เป็นกิจกรรมที่ สนง.กกต.จ.กาญจนบุรี ร่วมกับ สนง.กศน.จ.กาญจนบุรี ทุกอำเภอ ทั้ง13อำเภอ 96ตำบล เพิ่มขึ้นอีก1หมู่บ้านคือบ้านรางจิก ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง เป็นลำดับตำบลที่ 99 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลขึ้นในทุกตำบลของแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมฯเป็นผู้ขับเคลื่อน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ร่วมกันรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ส่งผลให้การเลือกตั้งเกิดความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติส่งเสริมให้การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเลือกตั้งคุณภาพที่ไม่มีการทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง ประชาชนไปใช้สิทธิ มีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถเลือกผู้แทนที่ดีมีคุณภาพต่อไป ในการนี้ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานแสดงเจตจำนงในครั้งนี้…..