“องคมนตรี” ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

20

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน ฝนหลวงของกรมฝนหลวง และการบินเกษตรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นหน่วยงานสำคัญในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และประชาชนเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ ของประเทศ ในด้านปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานกว่า 110 ล้านไร่ การเติมน้ำให้เขื่อน และอ่างเก็บน้ำสำคัญทั่วประเทศ บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า พายุลูกเห็บปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา โครงการฝนหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีด้านการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ตั้งอยู่ภายในสนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโครงการฝนหลวงในระยะเริ่มแรกบุกเบิกโครงการฝนหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้สนามบินบ่อฝ้าย เป็นฐานปฏิบัติการหลักในการวิจัย ค้นคว้าทดลองเพื่อพัฒนาขั้นตอนกรรมวิธีและเทคนิคในการปฏิบัติการ ฝนหลวงตั้งแต่ พ.ศ.2512 เป็นต้นมา และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชกรณียกิจดังกล่าว ด้วยพระองค์เองทั้งระหว่างที่ทรงแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล หรือทรงบัญชาการ มาจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐานผ่านข่ายวิทยุตำรวจ โดยกรมการบินพาณิชย์ได้จัดอาคารท่าอากาศยาน ในขณะนั้นให้เป็นสถานที่ทรงงาน หรือ “ศาลาที่ประทับ” และมีห้องทรงงานของพระองค์ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการพัฒนาอาคาร “ศาลาที่ประทับ”เป็นศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประกอบด้วยห้องทรงงาน อาคาร ที่ทำการ ลานจอดเครื่องบิน โรงเก็บและซ่อมบำรุงอากาศยาน อาคารเก็บรักษาสารฝนหลวง อาคารห้องประชุม และอาคารปฏิบัติการค้นคว้าทดลองทั้งด้านฟิสิกส์และเคมี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฝนหลวง สามารถถวายรายงานโดยตรงและตามพระราชประสงค์ผ่านเครือข่ายกองงานส่วนพระองค์และได้รับการบำรุงรักษาให้มีศักยภาพพร้อมที่จะสนองพระราชประสงค์ได้อย่างสมพระเกียรติจนถึงทุกวันนี้ โดยปัจจุบันศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จัดให้มีหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของฝนหลวง ขั้นตอนการปฏิบัติการฝนหลวง รวมทั้งห้องทรงงาน เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านฝนหลวงของพระองค์ให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับการพัฒนาต่อยอดภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชา โดยมีที่ตั้ง ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่ 50 ไร่ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯจะขอพระราชทานนามว่า “ศูนย์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจะเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงการฝนหลวงภายในหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง (พิพิธภัณฑ์)การพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและด้านปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการฝนหลวง การพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมีและเมฆฟิสิกส์ ตลอดจนการพัฒนาห้องทดลองด้านเมฆฟิสิกส์ (Cloud chamber) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชา รวมทั้งมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่และสนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมสำรวจ ออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และเตรียมจัดตั้งของบประมาณดำเนินการในปี 2564-2567รวมถึงขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มเติมเพื่อรองรับปฏิบัติงานด้านการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรมและระบบควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการฝนหลวง และห้องปฏิบัติการวิจัยด้านต่าง ๆ รองรับการทำงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชาทั้งนี้ ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-29 สิงหาคม 2562 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 172 วัน 4,890 เที่ยวบิน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 88.69 และมีจังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัดCr.กรมฝนหลวงและการบินเกษตรสุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน