อยธ.สั่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมในชุมชนจากอิทธิพลพายุโพดุล

20

อยผ.สั่งการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่โครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงนี้ได้มีพายุเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อาจจะทำให้เกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนและระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแพร่ไหลลงมายังแม่น้ำยม ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำของแม่น้ำยมบริเวณเมืองสุโขทัยมีระดับสูงถึงระดับป้องกันน้ำท่วมที่ได้ก่อสร้างไว้ โดยกำชับให้ป้องกันตัวเมืองสุโขทัยให้ได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และความเสียหายด้านเศรษฐกิจและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย

ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนดังนี้ 1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนบางแก้ว 2. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนราชธานี 3. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนพระแม่ย่า 4. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนคูหาสุวรรณและชุมชนปากแคว 5. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนเลอไท 6. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย 7. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย