กปน.อบรมเสริมความรู้การนำนวัตกรรมไปใช้งานจริง

12

กปน.อบรมการขยายผลการนำนวัตกรรมไปใช้งาน ประจำปี 2562 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์นวัตกรรมไปใช้งานจริง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณห้องอบรม ชั้น 2 อาคาร 30 ปี ฝพบ. นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นประธานเปิดการอบรมการขยายผลการนำนวัตกรรมไปใช้งาน (Inno-Market) ประจำปี 2562 เพื่อให้ได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมและการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนนำไปใช้งานจริง

เนื่องจาก กปน. ได้จัดโครงการสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของบุคลากร เพื่อให้ได้มีการทดสอบการใช้งานในหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกัน และหาข้อจำกัดในการใช้งานในบางพื้นที่หรือในบางกรณี และนำผลมาปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมี 2 ผลงานได้แก่ ADD SPACE และมาหาอุด พร้อมนำเสนอโครงการพัฒนาระบบระบายตะกอนปลายท่อ (Dead end auto flushing) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนจาก กปน.

ต่อจากนั้น นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานพิธีส่งมอบอุปกรณ์นวัตกรรมไปใช้งานจริงให้แก่หน่วยงานที่สนใจนำไปใช้งาน ได้แก่ อุปกรณ์ ADD SPACE และมาหาอุด อย่างละ 32 ชุด รวมทั้งหมด 64 ชุด พร้อมอบรมการใช้งานอุปกรณ์ด้วย