โครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”

5

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ในหลักสูตร “การบรรเทาภัยพิบัติ” รุ่นที่ 1 โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ต่อภารกิจของสภากาชาดไทย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสร้างค่านิยมของคนในสังคม ให้เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งยังเป็นการปลุกระดมจิตสาธารณะ ให้เกิดขึ้นในสังคมวงกว้างอย่างยั่งยืน เพื่อให้จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อน ภารกิจสภากาชาดไทย และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ต่อไป