พม.จับมือภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ช่วยผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกกลุ่มทั่วถึงเป็นธรรม

3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายไพศาล อาจธะขันธ์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม ดร.ประยุทธ สินเติม ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม นายไกวัล เดือนจำรูญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และทีม One Home พม. จังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุไป๋ลู่ และพายุโพดุล ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง จนเกิดน้ำท่วมขังและล้นตลิ่งเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงาน One Home พม. จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังนี้ 1) ตน พร้อมนายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายกกิ่งกาชาด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนในศูนย์อพยพวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จำนวน 20 ชุด ซึ่ง ต.นาหมอม้า มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย 1,470 ไร่ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรและโรงเรือนสัตว์เลี้ยง และน้ำได้เข้าท่วมถนนส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้และพื้นที่บางแห่งนำ้ท่วมสูงกว่า 2 เมตร 2) มีการคัดกรองผู้ประสบปัญหา เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ และบริการตามภารกิจ กระทรวง พม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส และ 3) อพม. พร้อมทั้งแกนนำสภาเด็กและเยาวชน ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่เข้าพักอาศัยในศูนย์อพยพฯนางสาวสราญภัทร กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมที่ได้รับความเดือดร้อนที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพฯ พร้อมเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของ ทีม One Home พม. จังหวัด อำนาจเจริญ ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในพื้นที่ ดังนี้1) เร่งให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจกระทรวง พม. สำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และถูกต้องตามระเบียบ 2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัย โดยขอให้แจ้งมายังสายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง 3) กำหนดแผนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างรวดเร็วทันท่วงที และ 4) ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนรองรับการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป