สอศ.มอบนโยบายเร่งด่วน บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบอุทกภัย

135

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบนโยบายการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและส่วนราชการ จากผลกระทบอุทกภัย ดังนี้ 1. มอบประธานอศจ.เป็นประธานการดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบจากอุทกภัย โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจำจังหวัด ทำหน้าที่ประชุม/ประสาน/วางแผนร่วมกับวิทยาลัยสังกัดสอศ.ในจังหวัดในการดำเนินการร่วมกันช่วยเหลือประชาชน 2.ให้ทุกวิทยาลัยที่สังกัดสอศ. ร่วมมือกับประธานอศจ. ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน3.ให้คณะกรรมการ/หน่วยงานสังกัดอาชีวศึกษา โดยประธานอศจ.เป็นประธานและผอ.วิทยาลัยต่าง ๆ ดำเนินการดังนี้ 3.1 จัดทำระบบข้อมูลผลกระทบที่มีต่อวิทยลัยในสังกัด สอศ. รายงานสอศ. และ ผวจ. 3.2 จัดตั้งโรงครัวปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายประชาชน โดย ปชส.รับบริจาควัตถุดิบและอาหารสดจากผู้มีความประสงค์บริจาคหรือใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจนี้ดำเนินการ ทั้งนี้หากมีรมต.หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของศธ.หรือรัฐบาลลงพื้นที่ให้ประสานนำเยี่ยมพื้นที่ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยที่เป็นโรงครัว 3.3 ให้ช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของ ของส่วนราชการและประชนชน 3.4 ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากไฟฟ้าช็อตที่มีสาเหตุจากน้ำท่วม3.5 ให้ดำเนินการจัดหน่วยบริการ Fix it Center ในพื้นที่ที่สะดวกเปิดให้บริการประชาชนหลังจากน้ำลดทันที สามารถดำเนินการได้ โดยให้ประสานนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผอ.โรงเรียนสังกัดสพฐ. ช่วยประชาสัมพันธ์ในการออกหน่วยบริการ 3.6 ให้ประสานสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาและโรงเรียนสังกัดสพฐ. เพื่อขอทราบความต้องการในการช่วยเหลือการซ่อมแซมอาคารที่สามารถทำได้ การซ่อมแซมระบบการรับสัญญา DLTV ให้สามารถใช้ได้เร็วที่สุดและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายของสถานศึกษา 3.7 กรณีที่ต้องใช้งบประมาณมากกว่าที่ได้รับจัดสรรของการบริการ Fix it Center ให้ขอรับจัดสรรงบประมาณจากสอศ.โดยเร็ว 3.8 การดำเนินการทุกกรณี ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฎิบัติงานเป็นลำดับแรกและถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด4.มอบประธานอศจ. และคณะกรรมการประจำจังหวัด ประสานและบูรณาการการดำเนินการตามข้อสั่งการนี้ กับผวจ. นายอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง ผู้นำท้องที่ และส่วนราชราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 5.กรณีกำลังคน วัสดุและอุปกรณ์ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมมีไม่เพียงพอหรือไม่มีความพร้อม ให้ประธานอศจ. ขอความร่วมมือจากอศจ.ใกล้เคียงและขอให้อศจ. นอกพื้นที่น้ำท่วมให้ความร่วมมือโดยเร่งด่วน6.ให้รายงานการปฎิบัติการที่มอบหมาย ทุกวันทางไลน์กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ไลน์ตรงเลขาธิการ กอศ. จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในพื้นที่ และรายงานสรุปเป็นเอกสาร พร้อมภาพประกอบจำนวน 3 เล่มเมื่อเสร็จภารกิจ