กรมเจ้าท่าออกประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย กำหนดฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

7

กรมเจ้าท่า ออกประกาศที่ 128/2562 เรื่อง ควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราว เพื่อกำหนดฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับการเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จากการที่กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี กำหนดฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับการเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 12 ครั้ง ดังนี้
1. ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2562
2. ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2562
3. ซ้อมย่อยครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2562
4. ซ้อมย่อยครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2562
5. ซ้อมย่อยครั้งที่ 5 วันที่ 17 กันยายน 2562
6. ซ้อมย่อยครั้งที่ 6 วันที่ 23 กันยายน 2562
7. ซ้อมย่อยครั้งที่ 7 วันที่ 27 กันยายน 2562
8. ซ้อมย่อยครั้งที่ 8 วันที่ 3 ตุลาคม 2562
9. ซ้อมย่อยครั้งที่ 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2562
10. ซ้อมย่อยครั้งที่ 10 วันที่ 10 ตุลาคม 2562
11. ซ้อมใหญ่ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2562
12. ซ้อมใหญ่ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2562
13. ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการควบคุมการจราจรทางน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ กรมเจ้าท่าจึงประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราว
1. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือ
1.1 แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า
1.2 คลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย ถึง วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
2. การควบคุมการจราจรทางน้ำ (ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว)
2.1 เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอัตรายและเรือภัตตาคาร ตั้งแต่เวลา 07.00-19.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระปกเกล้า
2.2 เรือทุกชนิด นอกเหนือจากเรือในข้อ 2.1
เวลา 12.30-15.00 น. ในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรีถึงหอประชุมกองทัพเรือ และปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

เวลา 15.00-19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระปกเกล้า

ทั้งนี้ ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ห้ามเรือทุกลำจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี และหากผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง