บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2564

72

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลการสมัคร www.grad.mcu.ac.th