กรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมกำหนดแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ สปป.ลาว

37

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว) เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานในการร่วมมือจัดตั้งสหกรณ์ใน สปป.ลาว ตามความร่วมมือด้านสหกรณ์ ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ลาว ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการจัดตั้งสหกรณ์ในภาคกลางและภาคใต้ ของ สปป.ลาว (แขวงเวียงจันทน์ และแขวงจำปาสัก) รวมถึงแนวทางส่งเสริมและพัฒนางาน
สหกรณ์ใน สปป.ลาว เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และความมั่นคงของสมาชิก โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี นายพยอม สวัสดี สหกรณ์จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยท่านคำอ้วน คำภูแก้ว รองหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ และคณะ
จากกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ นายชยานนท์ รุ่งเรืองสุข รองผู้อำนวยการมูลนิธิฮันส์ไซเดล ประจำประเทศไทย และสปป.ลาว (HSF) และผู้แทนผู้อำนวยการสหพันธ์สหกรณ์แห่งเยอรมนี (DRGV) สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติ (NIER) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฮักแพง โรงแรมอมันตา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย