โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มความรู้ประยุกต์ใช้ Software สู่ Digital Business

52

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs) เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจและการลดต้นทุนการผลิต โดยการผลักดันให้ SMEs นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 250 กิจการ ถือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ อาทิ ระบบบริหารจัดการสต๊อคสินค้า ระบบบัญชี ระบบ POS ระบบ CRM และ ระบบ HR

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินกิจกรรมนี้ นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสำเร็จในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า กสอ. ได้ตระหนักถึงการสร้างศูนย์กลางการประกอบกิจการอย่างเป็นระบบของ SMEs โดยเฉพาะยุคสมัยที่เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล จะเข้ามาเป็นบทบาทหลักสำคัญในการยกระดับการดำเนินธุรกิจ จากแนวคิดนี้ถือเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล

ทั้งนี้จากการร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า SMEs ที่ได้นำระบบดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจมาประยุกต์ใช้ทั้งสิ้น 130 กิจการ และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการคิดเป็นร้อยละ 90 จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลถึงศักยภาพทางธุรกิจและมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว พบว่า เกิดตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หรือ Success Case ถึง 30 กิจการ โดยมี SMEs ที่ได้ใช้ระบบดิจิทัลนี้ มีการลดของเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 9 ล้านบาท ลดต้นทุนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 คิดเป็นมูลค่า 20 ล้านบาท และเสริมสร้างมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ถึง 95 กิจการ ซึ่งสำหรับการดำเนินโครงการส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท

อีกทั้งผู้ประกอบการกว่า 95% ยืนยัน ถึงประโยชน์ของโครงการว่า เป็นการยกระดับ SMEs ไทย ให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้ และยังมีผลที่เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ดังนั้นควรมีโครงการต่อในปีที่ 2 คือผลตอบรับจากเสียงส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม กสอ. เล็งเห็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ มุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนและเร่งผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบแนวคิดของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานได้มีการจัดเสวนา เรื่อง “Success with Digital 4.0” โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ ประเภทกลุ่มนวัตกรรม และ ประเภทกลุ่มการค้าขายและบริการ เสวนาโดยวิทยากร และ Success Case 6 ผู้ประกอบการ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขา Piyasrila, บริษัท ทิพย์สมงาม จำกัด, บริษัท ไบโอเดอเนซ จำกัด, บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนลี่ฟาร์ม จำกัด, บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และบริษัท ซิงโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด