ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี

5

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่5/2562 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล นายชลธี ยังตรง นางนิศากร วิสิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการฯ (ก.บ.จ.) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแนวทางโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วยอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี โครงการชลประทานนนทบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานประปาสาขานนทบุรี สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการสำรวจปัญหาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัย เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ต่อไป