กรมโยธาธิการฯร่วมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

20

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายมณฑล สุดประเสิรฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อชุมชนและสังคม ณ วัดยอด พระพิมล หมู่ที่ 6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยดำเนินการกำจัดผักตบชวา วัชพืช ขยะมูลฝอยที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองพระพิมล พร้อมทั้งทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์และลานวัด ตัดแต่ง กิ่งไม้ ทาสีให้กับวัดและโรงเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณวัดและโรงเรียนยอดพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี