มส.ตั้งใหม่ 11 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคธรรมยุต ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตเสนอ

119

วันนี้ (9 เม.ย.64) ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคคณะธรรมยุต ตามที่สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมส. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เสนอจำนวน 11 รูป ดังนี้ 1.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) 2.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) 3.พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต) 4. พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) 5.พระธรรมธัชมุนี วัดปทุมวนาราม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) 6. พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต)

7.พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการาม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) 8.พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาสวิหาร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) 9.พระเทพวรคุณ วัดบรมนิวาส ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) 10. พระเทพปัญญามุนี วัดอาวุธวิกสิตาราม ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) และ11.พระเทพวินยายาภรณ์ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต)