กรมส่งเสริมการเกษตรชูฟาร์มตัวอย่าง พัฒนาเกษตรไทย เพื่อความยั่งยืน เทิดไท้บรมราชินีนาถ

7

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภายในงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำเสนอนิทรรศการในหัวข้อ “ส่งเสริม สืบสาน ปณิธานฟาร์มตัวอย่าง พัฒนาเกษตรไทย อย่างยั่งยืน” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรงจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และผลสำเร็จจากการขยายผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างสู่เกษตรกรในชุมชนจนเกิดกลุ่มแปลงใหญ่การเลี้ยงผึ้งโพรง จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงป่าชิง ตลอดทั้งมีกลุ่มเครือข่ายเกิดขึ้นหลายกลุ่ม พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้ง รวมถึงกิจกรรมสาธิตการทำโลชั่นบำรุงผิวและลิปสติก โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะนำเสนอนิทรรศการโครงการ “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ดำเนินการขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนดูแลอนุรักษ์พืชพรรณต่างๆ โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ รวม 12 หน่วยงาน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมดำเนินการในหน้าที่วิทยากร หัวข้อ “พืชในท้องถิ่นของหนู” เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพืชในท้องถิ่น
สำหรับการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 มีกำหนดจัดในวันที่ 8-14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมจัดการสาธิตและการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจด้วย