อำเภอเลาขวัญ “ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนกันยายน 2562”

17

3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ นำคณะปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเลาขวัญ ถวายมาลัยดอกไม้สด และกล่าวคำบูชาหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ

ต่อมาเวลา 09.99 น. นายอำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาเลาขวัญ สาขาหนองฝ้าย และปลัดอำเภอ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายอำเภอเลาขวัญได้มอบประกาศนียบัตรกิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ มอบประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับหมู่ที่ ๑,๓ ตำบลหนองฝ้าย และได้แจ้งข้อราชการตามนโบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งแบะอุทกภัย

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย

การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. วันที่ 1-10 ของทุกเดือนในวันเวลาราชการ ณ สำนักทะเบียนอำเภอเลาขวัญ

การทำบุญอำเภอเลาขวัญครบรอบ 43 ปี ในวันที่ 9 กันยายน 2562

การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเลาขวัญ

และได้กำชับข้อราชการของส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ นำไปประชุม ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป