กปน.ชวนประชาชนประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง

146

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่ กปน.ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำอันมีค่า โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ หันมาใช้ก๊อกน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. อีกทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบท่อประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อสงวนต้นทุนน้ำของประเทศไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน และหากประชาชนพบท่อประปาแตกรั่ว สามารถแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง /smartphone แอปพลิเคชัน MWA onMobile / LINE messenger Line @ : @MWAthailand เพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์
ทั้งนี้ กปน.ได้จัดทำเอกสารคู่มือและสื่อรณรงค์วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ double arrow right bit.ly/MWAleaflet หรือติดต่อขอรับได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร กปน. โทร. 02-504-0123 ต่อ 2539