คณะผู้บริหาร กปน.ตรวจเยี่ยมติดตามงานระบบประปาโรงเรียนบ้านเกวต จังหวัดน่าน

6

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร กปน. เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามงานระบบประปาโรงเรียนบ้านเกวต มูลค่า 191,673 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ ตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)” ประจำปี 2562 (ปีที่ 3)

เพื่อส่งมอบระบบน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพ ภายใต้ปริมาณและแรงดันที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของครูและนักเรียนกว่า 70 ชีวิต รวมถึงชุมชนใกล้เคียงอีกกว่า 150 ครัวเรือน โดยมีว่าที่ร้อยโทสำอางค์ ใจการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกวต ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเกวต จังหวัดน่าน