ทันโลกดิจิทัล.. มส.ไฟเขียวแจ้งมติมหาเถรฯผ่านทางออนไลน์

28

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการหารือ เรื่อง การประกาศใช้กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติมหาเถรสมาคม ในหนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ โดยได้มีการพิจารณาว่า เนื่องจากการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ในหลายๆ เรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วน รวมถึงการออกกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศมหาเถรสมาคม ได้มีข้อกำหนดการบังคับใช้ว่า “ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เป็นต้นไป” แต่การจัดพิมพ์หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ในปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็นรายเดือนๆ ละ 1 เล่ม กำหนดออกวันที่ 25 ของทุกเดือน จัดส่งถวายเจ้าอาวาสและสมาชิก 2 เดือนต่อครั้ง ทำให้การบังคับใช้กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือ มติมหาเถรสมาคม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ขณะที่ในปัจจุบันได้มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินการปฏิบัติการในระบบราชการ หรือในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และเกิดผลในทางปฏิบัติ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้นำมติมหาเถรสมาคมที่สามารถเผยแพร่ได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ Mahathera.onab.go.th มาโดยตลอด

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นเพื่อให้การบังคับใช้กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติมหาเถรสมาคม มีผลการบังคับใช้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ พศ.เห็นควรนำเรื่อง การประกาศใช้กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติมหาเถรสมาคม เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา กำหนดการบังคับใช้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศทางเว็บไซต์ของพศ. โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดผลการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติมหาเถรสมาคม ถัดจากวันประกาศทางเว็บไซต์ของพศ. และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม