กปน.สานต่อปลูกป่าต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดน่าน ปีที่ 3

8

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำน่าน
ตามโครงการ “กปน.รักษ์ป่าต้นน้ำ ตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)” ประจำปี 2562 (ปีที่ 3) เพื่อสนองพระราชปณิธานในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

โดยในปี 2562 มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ จำนวน 15,999 ต้น ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 99,999 ต้น เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ 59 ไร่ เพิ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน หรือ 500 คน โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน. พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และประชาชนจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณป่าต้นน้ำน่าน บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โดยนายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เป็นผู้แทน กปน. มอบระบบประปาโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย มูลค่า 283,168 บาท แก่นายอนุรักษ์ ระวังการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย และมอบระบบประปาโรงเรียนบ้านเกวต มูลค่า 191,673 บาท แก่ว่าที่ร้อยโท สำอางค์ ใจการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกวต

จากนั้น นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) เป็นผู้แทน กปน. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ จำนวน 10,000 บาท แก่นางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน และนางสาวสุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) เป็นผู้แทน กปน. มอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษา
และการกีฬา (ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากคณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน.) ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนตำบลอวน โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย และโรงเรียนบ้านเกวต แห่งละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน
30,000 บาท