ยผ.มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จ.พิษณุโลก เพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

31

ยผ.มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จ.พิษณุโลก ตามโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มศักยภาพ พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบป้องกันน้ำท่วมที่ได้มาตรฐาน

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาล 5 (ตลาดบ้านคลอง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม โดยเป็นการพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา สวนสาธารณะ หรือบริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน โดยหลังจากการจัดรูปที่ดินแปลงที่ดินทุกแปลงจะมีรูปแปลงที่เป็นระเบียบตามแผนผังที่วางไว้ ส่วนที่ดินที่ติดถนน เจ้าของที่ดินยังคงอยู่ในพื้นที่เดิม โดยไม่ต้องย้ายออกไป

ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก จึงร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อดำเนินการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณตลาดเทศบาล 5 (ตลาดบ้านคลอง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่โครงการ 123-2-94.1 ไร่ จำนวน 84 แปลง เจ้าของที่ดิน 81 ราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กรมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวมและถนนโครงข่ายในโครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 52.7ล้านบาท ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมขนาดเขตทาง 24 เมตร จำนวน 1 สาย ระยะทาง 716 เมตร เชื่อมระหว่างถนนพระลือและถนนสิงหวัฒน์ และถนนสายรอง 6 สาย รวมระยะทาง 1,507
เมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำความยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง มีการจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบป้องกันน้ำท่วมที่ได้มาตรฐาน จากความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินฯ ตลาดบ้านคลอง ทำให้เกิดโครงการจัดรูปที่ดินฯ แห่งที่ 2 ในจังหวัดพิษณุโลกอีก 1,000 กว่าไร่ (โครงการจัดรูปที่ดินฯ หนองตาเหี่ยม ในเขตเทศบาลตำบลอรัญญิก ) ซึ่งขณะนี้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดินโครงการต่อไป