นิด้าเผยประชาชนพึงพอใจ กปน.มากขึ้น พร้อมเร่งปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง

5

นิด้าเผยผลสำรวจปี 62 ประชาชนพึงพอใจ กปน. มากขึ้น พร้อมเร่งปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กปน. ประจำปี 2562 โดยการสำรวจของศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ทำการสำรวจจากผู้ใช้น้ำทั้งหมด 11,943 ราย ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่บริการ กปน. 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อประเมินผลการให้บริการและนำไปพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้นในด้านต่างๆ ได้แก่ การให้บริการทั่วไป/ สำนักงานประปาสาขา/ การบริการ 3 จ. (จอด จ่าย จร)/ ศูนย์บริการประชาชน 1125/ การวางท่อ ซ่อมท่อ/ ภาพลักษณ์ของ กปน. และศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ พบว่าผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยรวม 4.559 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่ได้ 4.524

จากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้น้ำพึงพอใจต่อการบริการ 3 จ. (จอด จ่าย จร) มากที่สุด โดยได้คะแนนสูงถึง 4.803 รองลงมา คือ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ได้คะแนน 4.772 และเมื่อสอบถามถึงความไม่พึงพอใจ พบว่าผู้ใช้น้ำไม่พึงพอใจเรื่องใบแจ้งค่าบริการล่าช้ามากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดปัญหาใบแจ้งค่าบริการล่าช้าหรือสูญหาย กปน.ขอเชิญผู้ใช้น้ำดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชัน “MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา” ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบันและนำบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดจากแอปฯ ไปชำระค่าน้ำได้ รวมทั้งบริการใบแจ้งยอดค่าน้ำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill) ทางอีเมล์ เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้น้ำ สามารถดูใบแจ้งค่าน้ำผ่าน smart devices ต่างๆ ได้ โดยลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีที่เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th