ปปง. จัดขายทอดตลาดรถโดยสารไม่ประจำทางเพิ่มอีก 8 รายการ 4 ก.ย. นี้

14

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 22/2562 ในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 8 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาด ดังนี้

1. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 700,000 บาท

2. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 700,000 บาท

3. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 700,000 บาท

4. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 700,000 บาท

5. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 700,000 บาท

6. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 700,000 บาท

7. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ SUNLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 850,000 บาท

8. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ SUNLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 850,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 22/2562 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ลานจอดรถของบริษัท ซี.ซี.ที. เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
  • สายด่วน ปปง. 1710 หรือ
  • QR Code