“เสมา 3” ลุยโคราช ชูผลิตภัณฑ์ กศน. ตั้งเป้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่าน Online สร้างอาชีพ สร้างรายได้

9

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะเปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาของประชาชน เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลแชะ ในความรับผิดชอบของ กศน.อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ดร.กนกวรรณฯ กล่าวว่า “ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาให้เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา นำผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น และยังเห็นถึงศักยภาพของชาว กศน. ที่เข้าไปให้การศึกษาเรียนรู้ ฝึกทักษะและอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถสร้างอาชีพสู่ชุมชนเพื่อมีรายได้ในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนพร้อมทั้งจะส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้เข้าถึงได้ง่าย และให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะการใช้แพลตฟอร์มสมัยใหม่ ทำให้เข้าถึงกลุ่มตลาดในทุกเพศทุกวัย

ในส่วนของอัตรากำลังของข้าราชการ ครู กศน.ทั่วประเทศที่ไม่เพียงพอนั้น ขณะนี้ ศธ.กำลังดำเนินการพิจารณเกลี่ยอัตรากำลังสำหรับกศน. โดยเบื้องต้นวางเป้าหมายไว้ อำเภอละ 1 คน รวมกว่า 900 กว่าอัตราและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคคลากรของ กศน.จะเปิดโอกาสให้ลูกจ้างของ กศน.เข้ามามีโอกาสเป็นพนักงานราชการต่อไป เพื่อช่วยกันจัดการศึกษาเพื่อประชาชนอย่างทั่วถึง

จากนั้นได้มอบชุดประชาสัมพันธ์ และกระจายเสียงเคลื่อนที่ ให้กับผู้แทนศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ตำบล ในพื้นที่อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย และอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รวมจำนวน 28 ชุด เพื่อให้ครู กศน.ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชน ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่า กศน.ดีเด่น จำนวน 25 คน และเยี่ยมชมนิทรรศการการเรียนรู้และการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา จาก กศน.อำเภอ 32 อำเภอและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน