ขับเคลื่อน “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)”รมว.พม.ลงพื้นที่บางละมุง จ.ชลบุรี พบประชาชน

38

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค.62 เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” พร้อมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี 2) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี 3) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี 4) สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี และ 5) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา

นายจุติ กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์บริการด้านสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัยในรูปแบบการจัดสรรพื้นที่สำหรับการใช้งานที่หลายหลากให้เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ศูนย์บริการทางการแพทย์ ที่พักอาศัย ศูนย์อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานที่ออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมต่างๆ โดยมีการออกแบบภายใต้หลักการ Universal Design ที่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ของศูนย์บริการด้านสังคมของหน่วยงาน พม. ในพื้นที่ และโครงการ Senior Complex นับเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด อีกทั้งรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

รมว.พม.ระบุว่า นอกจาก ได้รับฟังรายงานผลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ได้เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี 2) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้เยี่ยมชมอาคารพยาบาลผู้สูงอายุ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 3) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้เยี่ยมชมศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่เด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ4) สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ได้ชมการแสดงดนตรีบำบัดและเยี่ยมชมห้องกิจกรรมสำหรับเด็ก ประกอบด้วย กิจกรรม Play and Learn และกิจกรรมศิลปะบำบัด/ฟื้นฟู เพื่อฝึกสมาธิ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่เด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ และ 5) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ได้เยี่ยมชมแผนกการฝึกอาชีพต่างๆ อาทิ แผนกเสริมสวยสตรี ตัดผมชาย โภชนาการ และบริการโรงแรม รวมทั้งศูนย์สาธิตและจำหน่ายสินค้าของศูนย์ฯ