พัฒนาแรงงานนนท์ เร่งประเมินช่างไฟฟ้าให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายตามประกาศกระทรวงแรงงาน

17

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่าวันที่ 31 สิงหาคม 2562 สนพ.นบ.จัด ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ช่างไฟฟ้า จำนวน 30 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ตามประกาศกระทรวงแรงงาน สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ถูกต้องตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ซึ่งได้ประกาศใช้ไปตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2559 สำหรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุ ก่อนล่วงหน้าภายใน 60 วัน