สู่ก้าวใหม่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง “Smart Farming 47 Aggie by STI”

30

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “Smart Farming 47 Aggie by STI” โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง นักศึกษา ผู้สนใจการเกษตร เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาของอาชีพเกษตรไทยในปัจจุบันที่มีความน่าเป็นห่วงอย่างมาก โดย ศธ.ได้พยายามวางแผนและสร้างโครงการที่มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรไทยให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของโครงการ Smart farming 47 Aggie by STI โดยมีแนวคิดการใช้วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) และนวัตกรรม (Innovation)

ขณะเดียวกันคำว่า STI ยังอ่านออกเสียงได้ว่า สติ ซึ่งหมายถึงการทำเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีสติ เพื่อสร้างทักษะที่มีอยู่ให้ขึ้นสูงขึ้น (UpSkill) รวมถึงเปลี่ยนทักษะที่เคยทำให้ทันสมัยยิ่ง (ReSkill) โดยเกษตรกร นักเรียน และผู้ที่สนใจการทำเกษตรยุคใหม่ จะได้รับความรู้ สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อการเกษตร เช่น การบริหารจัดการน้ำให้มีใช้ตลอดทั้งปี การทำธนาคารน้ำใต้ดิน การเลี้ยงสัตว์ การจัดหลักสูตรทวิภาคี ไทย-อิสราเอล ARAVA เป็นต้น เพื่อเป็นการต่อยอดอาชีพได้อย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนได้เรียนรู้จากครูมืออาชีพ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรมากกว่า 20 ล้านคน มีรายได้หมุนเวียนกว่า 15 ล้านล้านบาท แต่คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยกลับถดถอยลง ธุรกิจทางการเกษตรไม่เป็นที่สนใจของสังคม ส่งผลให้ผู้ต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรลดลง สอศ.จึงจัดโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI ผ่านการจัดกิจกรรม STI : Scicnce, Technology, Innovation โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม เช่น การบริหารจัดการน้ำให้มีใช้ตลอดทั้งปี กับโครงการต้นแบบแก้มลิงพวงที่หมู่บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์, การ ReSkill Upskill สร้างคน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ภายใต้หลักการใครๆ ก็เรียนได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง สามารถเรียนรู้การเกษตรที่ทันสมัย มีรายได้ตั้งแต่วันที่เริ่มเรียน มีความสุขตั้งแต่เริ่มลงมือทำ

โครงการ Smart farming 47 Aggie by STI ยังช่วยยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงทั้ง 47 แห่งในประเทศไทย ให้มีการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ โดดเด่น มีองค์ความรู้ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และอีกหลากหลายสาขาวิชา โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรมไทยเป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของคนไทย ตลอดจนให้สังคมเกษตรกรรมไทยก้าวไปสู่ยุคเกษตร 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน