พม. เปิดเวทีคนเก่ง ชู “บุคคลต้นแบบด้านอาชีพ” สู่การพัฒนาชุมชนสังคมที่เข้มแข็ง

76

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 ณห้องปรินซ์บอลรูม 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯนายอภิชาติ อภิชาตบุตรรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เวทีคนเก่ง” จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

นายอภิชาติกล่าวว่ากล่าวว่าตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เวทีคนเก่ง” ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านอาชีพทั้งในรายบุคคลและรายกลุ่มอาชีพทุกท่าน การจัดโครงการ “เวทีคนเก่ง”ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในวันนี้แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายสตรีและครอบครัวให้มีความมั่นคงซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนสังคมที่เข้มแข็งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และขอชื่นชมในความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของตนเองจนประสบความสำเร็จสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้และยังได้มีโอกาสในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมด้วย และประการสำคัญที่สุดคือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอื่น ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเป็นกำลังใจผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้สตรีและครอบครัวไปสู่ความสำเร็จเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติและเป็นกำลังใจแก่ผู้รับประกาศเกียรติคุณทุกท่านในการประกอบคุณงามความดีแก่สังคมขอให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรีในทุกด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตลอดจนส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งสค. มีหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคคือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทำหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพสตรีโดยทำหน้าที่ในการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสทางสังคมให้มีทักษะอาชีพช่วยเหลือตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้ซึ่งมีการดำเนินงานฝึกอาชีพใน2รูปแบบ 1) การฝึกอบรมอาชีพในสถาบันซึ่งมีหลักสูตรหลากหลายตามความต้องการของผู้ฝึกอบรมทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือนและ 6 เดือนเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพสำเร็จตามหลักสูตรแล้วจะจัดหางานให้ทั้งในลักษณะประกอบอาชีพตนเองและเป็นพนักงานของบริษัททั้งงานที่เกี่ยวกับสาขาที่ได้รับการฝึกอบรมมาซึ่งสามารถผลิตผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพจากการฝึกอาชีพภายในสถาบันปีละ 7,000ราย

2) การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งเสริมโอกาสการทำธุรกิจสตรีมุ่งสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งเกิดกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ในชุมชนนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ปีละ 136 กลุ่ม ภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้นได้มีการติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และพบว่ามีผู้สำเร็จจากการฝึกอบรมจำนวนมากสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพแล้วประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นที่สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้อื่นได้

นายเลิศปัญญา กล่าวต่อไปว่า โครงการ เวทีคนเก่ง ในวันนี้ มีการมอบเกียรติบัตร “บุคคลต้นแบบด้านอาชีพ” 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน 32 คน และ ประเภทกลุ่มอาชีพจำนวน 24 กลุ่มโดยคัดเลือกจากผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง การมอบเกียรติบัตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติประวัติที่ดีต่อสาธารณชนนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดเทคนิคประสบการณ์ความรู้วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเป็นการเปิดโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพนำไปสู่ความสำเร็จในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหลายแห่งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน และที่สำคัญมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่มอาชีพด้วย

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงพม. เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวผู้รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านอาชีพเครือข่ายสตรีและครอบครัวองค์กรภาคีเครือข่าย