“รมช.ศธ.3” เปิดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด ครูประวัติศาสตร์ชาติไทย ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

5

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี : ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช. ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด ครูประวัติศาสตร์ชาติไทย ของสำนักงาน กศน. ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ บุคลากร กศน. ที่ผ่านการอบรมจิตอาสา 904 วิทยากร ผู้บริหารในส่วนภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 1,490 คน

สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้แก่ครู กศน. ทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และได้ขยายผลการดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตรแบบเข้มข้นภายใต้โครงการ “การอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย” เพื่อสร้างครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยในสังกัดสำนักงาน กศน.ในอันที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสำนักงาน กศน. ได้จัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอดครูประวัติศาสตร์ชาติไทยของสำนักงาน กศน. ถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 และเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของครู กศน. ทั่วประเทศที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ครู กศน. ในการที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไป

ดร.กนกวรรณฯ กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดงานว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นเวลายาวนาน สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์แห่งการดำรงอยู่ของชาติไทย ทุกคราวที่ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตนานาประการ ประเทศชาติก็สามารถผ่านพ้นมาได้เสมอ ด้วยพระบารมีแห่งองค์บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตราบจนปัจจุบันนี้

ดังนั้น การเผยแพร่ความรู้ การสอนให้เยาวชน ประชาชนไทยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และขอชื่นชมครู กศน.และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการปฏิบัติภารกิจนี้อย่างเข้มแข็งและสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการประกาศศักยภาพของครู กศน. ที่มากกว่าการเป็นครูสอนด้านวิชาการ แต่เป็นครูที่สามารถสร้างอุดมการณ์ในการเป็นพลเมืองที่ดี เป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสืบสาน รักษา และต่อยอดอุดมการณ์ดังกล่าวของครู กศน. จะคงอยู่และสามารถขยายผลไปสู่นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน