บ.สหมงคลประกันภัย จก. (มหาชน) ฉลองครบรอบ 68 ปี ก้าวปีที่ 69 ประสบความสำเร็จ อย่างมั่นคง

24

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. : ณ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ รัตนเดชาพิพัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง,พล.ท.สราวุธ กาพย์เดโช รองกรรมการผู้จัดการ,น.ส.มัลลิกา โกวิทคณิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง ผู้บริหาร พนักงาน ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญฉลองครบรอบ 68 ปี ก้าวปีที่ 69 ในการก่อตั้ง บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัท ประกันวินาศภัย ที่ได้รับความเชื่อถือ มากว่า 68 ปี โดยมีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2557

ประวัติความเป็นมา บริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มธุรกิจค้าข้าวสาร และพืชผลทางการเกษตร ซึ่งดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รวมทั้งให้เช่าคลังสินค้า เพื่อเป็นที่พักสินค้าขณะรอการส่งออก ต่อมาได้ขยายธุรกิจทางด้านการรับประกันอัคคีภัย จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ “บริษัท สหมงคลประกันภัย และคลังสินค้า จำกัด”เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ.2510 บริษัทได้หันมาเน้นการดำเนินธุรกิจด้านการประกันภัยเพียงอย่างเดียว และทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด” หรือ “THE UNION PROSPERS INSSURANCE COMPANY LIMITED” ซึ่งมีความหมายว่า “โชคดีมีชัยด้วยความร่ำรวย และประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสมบูรณ์พูนสุข”

จากนั้นบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 โดยใช้ชื่อ “บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ”ด้วยทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท จากประสบการณ์อันยาวนาน ภายใต้การบริหารงานอย่างโปร่งใส และนโยบายการให้บริการด้วยความซื่อตรง เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรมหาชนที่เติบโตอย่างมั่นคง มีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุดตลอดไป

นอกจากนี้ ในรากฐานแห่งความมั่นคง
ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่ง ของบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับความไว้วางใจ จากนักลงทุนประเทศจีน ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านประกันวินาศภัยที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน ให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

เพื่อก้าวสู่ปีที่ 69 นี้ บริษัท สหมงคลประกันภัยจำกัด (มหาชน)ได้มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันภัยที่ทันสมัย พร้อมคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการใช้บริการที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังได้มีการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีคุณภาพ ในทุกเวลา และทุกสถานที่ตอบรับการเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัวในยุค 4.0 อย่างต่อเนื่องในอนาคต

การดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทประสบความสำเร็จมาโดยตลอดและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา จวบจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้ามาเป็นระยะเวลา 69 ปี ด้วยคำขวัญที่ว่า “โชคดี มีชัย ด้วยความ ร่ำรวย และ ประสบความสำเร็จ ร่วมกัน อย่างสมบูรณ์”

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน