กปน.ต้อนรับคณะสมัชชารัฐสภาอาเซียนศึกษาดูงานกิจการประปา

18

กปน. ต้อนรับคณะสมัชชารัฐสภาอาเซียน และ ส.ส. เมียนม่าร์ ศึกษาดูงานกิจการประปา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 606 สนญ. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter- Parliamentary Assembly: AIPA) พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ นำโดย HON. Mr. BO BO OO ที่เดินทางมาศึกษาดูงานกิจการ กปน. โดยเฉพาะด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา และการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ 3 นโยบายหลัก คือ การลดน้ำสูญเสีย แผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) และ Digital MWA ที่นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น โดยคณะฯ ได้สอบถามถึงระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต-สูบจ่ายน้ำประปา ทั้งในช่วงเวลาปกติ และในช่วงวิกฤติการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

จากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำภายในโรงงานผลิตน้ำบางเขน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ขององค์กรระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น