คณะผู้บริหาร กปน.ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบระบบประปาโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย จังหวัดน่าน

14

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร กปน. ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบระบบประปาแก่โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย คิดเป็นมูลค่า 283,168 บาท โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ ตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)” ประจำปี 2562 (ปีที่ 3) เพื่อส่งมอบระบบน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพ ภายใต้ปริมาณและแรงดันที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของครูและนักเรียนกว่า 50 ชีวิต โดยมี นายอนุรักษ์ ระวังการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย จังหวัดน่าน