สศช. เผย คนไทยเตะฝุ่นกระจาย 4.36 แสนคน “เยาวชน” ตกงานมากสุด 2.47 แสนคน

44

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยสถิติภาวะการว่างงานของคนไทย เดือน ก.ค.2562 พบว่ามีผู้ว่างงานกว่า 4.36 แสนคน เพิ่มจากปีก่อน 5.4 หมื่นคน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน ก.ค.2562 พบว่า มีจำนวนผู้ว่างงานในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 4.36 แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.4 หมื่นคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1

จากจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน เดือน ก.ค.2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 38.09 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.36 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3 หมื่นคน

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 1 ล้านคน (จาก 38.62 ล้านคน เป็น 37.62 ล้านคน) มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.4 หมื่นคน (จาก 3.82 แสนคน เป็น 4.36 แสนคน)

เมื่อพิจารณาจากช่วงอายุ พบว่า ผู้ว่างงานวัยเยาวชน 15-24 ปี มีจำนวน 2.47 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ส่วนวัยผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป 1.89 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 0.6

เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศ พบว่า เดือน ก.ค.2562 เพศชายมีอัตราว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยอัตราการว่างงานของเพศชาย ร้อยละ 1.2 และเพศหญิงร้อยละ 1.1

ในจำนวนผู้ว่างงาน 4.36 แสนคนนี้ เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 2.20 แสนคน และเคยทำงานมาก่อน 2.16 แสนคน ส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการและการค้า ภาคการผลิตและภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับการศึกษา พบว่าในจำนวนผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน มีผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับ 1.83 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีงานทำ แต่ยังมีเวลาที่ต้องการที่งานเพิ่มขึ้นเพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง