จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดขยะและคัดแยกขยะ

8

นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผอ.เขตสายไหม มอบนางสุนัดดา สายทอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมกับร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัยประถม ประชาชนจิตอาสาและนักเรียน จำนวน 45 คน จัดกิจกรรมรณรงค์ลดขยะและคัดแยกขยะ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยประถม

ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์แบบประชุมเวทีและจัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพจากแหล่งกำเนิด 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไปและขยะอันตราย