พิธีถวายราชสักการะประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

34

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ เเย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดโครงการ ” 101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพของตนเอง เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคง และประยุกต์ใช้ความรู้จากแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยการจัดฝึกทักษะ 101 อาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ

ทั้งนี้ยังได้ทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทาสีเครื่องเล่นและตัดผมให้นักเรียน ณโรงเรียนวัดอินทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และทำความสะอาดบริเวณวัดพิกุลเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี