กปน.เปิดฝึกอบรมวิชาชีพ 6 รัฐกิจสัมพันธ์ สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม

16

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ “โครงการ 6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์” โดยมี ดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรี ให้การต้อนรับ ณ เรือนจำโครงสร้าง
เบา ทัณฑสถานหญิงธนบุรีกรุงเทพมหานคร

นางศรัณยา กล่าวว่า สืบเนื่องจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ประสานความร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพด้านประปา ไฟฟ้า และรุกขกรรมให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ โดยได้ประสานกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ปรับเปลี่ยนความคิดให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง และไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

โดย กปน.ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ช่างประปาเบื้องต้น” ซึ่งให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย เรื่องประเภทของอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน การต่อท่อประปาเบื้องต้นการตรวจสอบอาการผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รอยรั่วในท่อ ปั๊มน้ำ ถังพักน้ำ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

ทั้งนี้ กปน.จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างประปาเบื้องต้นอีก 4 ครั้ง ณ ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จ.ปราจีนบุรี ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น จ.นครสวรรค์ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยองและทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี