อธิบดี สถ.มอบนโยบายข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี หวังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ สถ.

68

อธิบดี สถ.มอบนโยบายข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี ทำงานด้วยความรอบคอบ มีความรอบรู้ทุกด้าน วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ อย่าให้งานค้างหรือล่าช้า หวังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ สถ.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา และแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ครอบคลุมทั้งในเรื่องการบริหารงาน การบริหารการเงินการคลัง การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาและการบริหารงานบุคคล ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565”นอกจากนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังเป็นหน่วยงานสำคัญในการนำนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ เพื่อเชื่อมประสานกับ อปท.อธิบดี สถ.ยังกล่าวอีกว่า ทุกคนในที่นี้ล้วนแต่มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆ ให้กับประเทศชาติ จึงอยากฝากทุกคนต้องทำงานทุกอย่างด้วยความรอบคอบ คิดทบทวนข้อดี ข้อเสีย ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอ ต้องมีความรอบรู้ในทุกด้าน และต้องศึกษางานด้านอื่นๆ เพื่อที่เราจะสามารถเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้แก่ อปท.ได้ รวมทั้งต้องมีความเชี่ยวชาญในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ต้องมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ อย่าให้งานค้างหรือล่าช้า ต้องทำให้สำเร็จทันตามกำหนดเวลา นำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานด้วย“นอกจากนี้ ก็ขอให้ทุกคนปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และสถานการณ์ต่างๆ มีการใช้กลยุทธ์/วิธีการให้งานออกมาบรรลุผลสำเร็จได้ โดยประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยและมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความอดทน ซึ่งทั้งหมดนั้นต้องเกิดจากใจ เพราะทัศนคติที่ดีในการทำงานมีความสำคัญอย่างมากเมื่อเราทุกคนมีทัศนคติที่ดี ก็จะทำสิ่งๆ ดีให้เกิดขึ้น และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป” อธิบดี สถ.กล่าว