“สอศ.เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาชาติโครงการฐานวิทยาศาสตร์ เวทีนักศึกษาช่างสู่นักเทคโนโลยี”

21

วันนี้ (28 ส.ค.) ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา มีการประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (The 4th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project) โดยมีนักเรียน 331 คนจาก 7 ประเทศ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ 90 ผลงาน ซึ่งคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ว่า การเรียนรู้ การทำงานเป็นด้วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นี้ จะนำพาประเทศก้าวสู่การแข่งขันได้ สำหรับคนไทยไม่ว่าเด็กจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีก้าวหน้าไปเท่าไหร่ก็ตาม แต่ต้องเป็นคนไทยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศ ซึ่งเป็นต้นทุนมนุษย์ ต้นทุนของสังคมไทย เราเก่งอย่างเดียวไม่พอ เราเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นต้องเป็นคนไทยที่ดีมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และพาประเทศก้าวพ้นวิกฤตต่างๆไปด้วยกัน

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อไปว่า ตนจะขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ ให้ช่วยผลักดันสิ่งที่เราทำดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับ เป็นที่พึ่งของชุมชน โดยทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่งทั่วประเทศให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาอื่นๆต่อไปในอนาคต คือ Active Learning , life long learning และ Project Based Learning แล้วยกระดับการเรียนอาชีวศึกษาว่า จบอย่างมีคุณภาพ มีงานทำ ทำงานเป็น

ด้าน ดร.ประชาคม จันทรชิต รอง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายหลัก เพื่อสร้าง นักเทคโนโลยี โดยผ่านการศึกษาในหลักสูตรรูปแบบ Project Based Learning โดยบูรณาการทักษะด้าน STEM ที่สามารถประสานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้มีการจัดหมุนเวียนมีการประชุมระดับชาติและนานาชาติในวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา (วท.พังงา) วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี (วอศ.สิงห์บุรี) วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นครราชสีมา(วท.สุรนารี) และวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ลำพูน (วษท.ลำพูน) โดยในปีนี้ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี อันเกิดจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยต่าง ๆ และนานาประเทศ โดยใช้รูปแบบ Project Based Learning หรือ PJBL ให้กับนักเรียนในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง และนักเรียน นักศึกษาจากต่างประเทศ

การประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 26-29 ส.ค.2562 สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 1. การประชุมทางวิชาการซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือ Oral Presentation และ 2. การจัดนิทรรศการ โดยแบ่งออกเป็นการนำเสนอผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนในรูปแบบ Poster การจัดทำวารสารวิชาการฉบับพิเศษ เพื่อตีพิมพ์บทความด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน และกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนทั้ง 5 สถานศึกษา รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองลำพูน ลำปางและเชียงใหม่

โดยการจัดงานมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 331 คน มีนักเรียน นักศึกษาที่ส่งผลงานนำเสนอทั้งสิ้น 89 ทีม จาก 10 สถาบันการศึกษา ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 7 ผลงาน ประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 ผลงาน ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 2 ผลงาน ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ผลงาน ประเทศไต้หวัน จำนวน 2 ผลงาน ประเทศอินเดีย จำนวน 1 ผลงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จำนวน 20 ผลงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 16 ผลงาน วิทยาลัยเทคนิคพังงา จำนวน 15 ผลงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จำนวน 12 ผลงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จำนวน 10 ผลงาน