กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้พันล้าน หนุนสหกรณ์อุ้มสมาชิกสู้ภัยแล้ง ขุดบ่อบาดาล สร้างอาชีพระยะสั้น

8

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ให้สหกรณ์การเกษตรกู้ยืม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ใช้เป็นทุนขุดเจาะบ่อบาดาลหาแหล่งน้ำพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำทำการเกษตร พร้อมป้องกันผลกระทบจากภัยแล้งระยะยาวที่อาจส่งผลทำให้พืชผลการเกษตรเสียหาย ขณะเดียวกันยังจัดสรรเงินกู้ให้แก่สมาชิกนำไปลงทุนประกอบอาชีพปลูกพืชระยะสั้น เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 1,000 ล้านบาท ให้สหกรณ์การเกษตรกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อนำไปปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ รายละ 30,000-50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระคืน 3-5 ปี

ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่กำลังลุกลามในหลายจังหวัด ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่จะช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในระยะเร่งด่วนนี้ แบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ เงินกู้วงเงิน 400 ล้านบาท ให้สมาชิกสหกรณ์กู้ยืมไปขุดสระน้ำและเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ เพื่อจะได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับฤดูแล้งปีนี้ ซึ่งสหกรณ์แต่ละแห่งจะขอกู้ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท และนำไปปล่อยกู้ให้สมาชิกรายละไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนวงเงินกู้อีก 600 ล้านบาท นำไปให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม เช่น การปลูกพืชระยะสั้นและใช้น้ำน้อย ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในช่วงฤดูแล้งนี้ หรือสหกรณ์กู้ยืมไปเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคายุติธรรม เพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ

เบื้องต้นได้มีการสำรวจความต้องการเงินกู้ จำนวน 213 แห่ง ใน 46 จังหวัด จำนวนสมาชิก 8,000 ราย และสหกรณ์ที่ต้องการขอกู้เงินไปพัฒนาธุรกิจ จัดหาปัจจัยการผลิตและสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายให้กับสมาชิก รวมถึงนำเงินให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 340 สหกรณ์ ในพื้นที่ 56 จังหวัด จำนวนสมาชิก 20,000 ราย ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการจัดสรรเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์อย่างเร่งด่วน โดยคาดหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในขณะนี้ เพื่อนำเงินทุนไปจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตรของตนเอง และส่วนหนึ่งจะนำไปใช้สำหรับการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ในช่วงระหว่างรอให้สถานการณ์กลับสู่ปกติ

“ขณะนี้มีสมาชิกสหกรณ์จำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมทั้ง 2 โครงการนี้ ซึ่งในช่วงต้นปี 2562 กรมฯ เคยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์กู้ยืมนำไปขุดสระน้ำไว้ใช้ในไร่นา และได้ผลตอบรับค่อนข้างดี ทำให้มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งได้เป็นอย่างดี สำหรับสหกรณ์ใดที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกจากปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว