สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำคณะลูกค้าร่วมเฝ้าสักการะ ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

10

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ที่ทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนการก่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมียอดบริจาคจากทุกภาคส่วน รวมกว่า 100 ล้านบาท

โดยการนี้ ได้ทรงประทานพระกรุณา ให้ นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะลูกค้าของธนาคาร ได้แก่ คุณณัฐพล จุฬางกูร และ คุณเสาวณี ดลรีเดช พร้อมผู้มีจิตศรัทธาจากองค์กรต่างๆ ร่วมเข้าถวายสักการะและรับประทานของที่ระลึกในพิธีดังกล่าว ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม