เกษตรหนองพอกร้อยเอ็ดติวเข้มเกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

38

อำเภอหนองพอกติวเข้มเกษตรกรการใช้สารเคมี 3 ชนิด ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดให้ดำเนินการฝึกอบรมและการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบให้บริษัทจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรดำเนินการฝึกอบรมการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดและสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากสารเคมีทั้ง 3 ชนิด รวมทั้งเกษตรกรผู้ใช้งานรับจ้างผู้ขายผู้นำเข้า/ผู้ผลิตและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ใช้และผู้รับจ้างพ่นสารเคมีทั้ง 3 ชนิดต้องผ่านการอบรมและหรือผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

นายวัชรินทร์ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอกดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 รุ่นแล้ว และจะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร 9 ตำบล 120 หมู่บ้าน ในอำเภอหนองพอก