รมช.เกษตรฯ หนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมคุณภาพดี เหมาะสมกับสภาพดิน เน้นแม่ปุ๋ย ราคาไม่แพง เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

31

มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยผสมใช้เองของสหกรณ์การเกษตรนาทวี จำกัด พร้อมสนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อช่วยลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมโรงงานผสมปุ๋ยใช้เองของสหกรณ์การเกษตรนาทวี จำกัด ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรผลิตปุ๋ยผสมใช้เองตามค่าการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดิน และจำหน่ายให้แก่สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่สำคัญจะเป็นการช่วยลดการใช้สารเคมี และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ในการปลูกพืชมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

“เป็นที่ทราบกันดีว่าในแต่ละพื้นที่สภาพดินจะแตกต่างกัน จึงต้องเน้นย้ำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพตามที่ต้องการ ถ้าเราใช้ปุ๋ยที่เหมาะกับดิน ก็จะช่วยลดการสูญเสียผลผลิต เนื่องจากปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งการผลิตปุ๋ยเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกร ต้องคำนึงถึงปริมาณที่พอดีกับความต้องการของเกษตรกร และในอนาคตทางสหกรณ์จะต้องจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยให้มีขนาดใหญ่กว่านี้ เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ” นางสาวมนัญญา กล่าว

ด้านนายนพรัตน์ ศักดิ์พันธ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนาทวี จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการผลิตปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยผสมที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพดิน ในราคาที่เป็นธรรม ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20-30% โดยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติขนาด 40 ตันต่อวัน จำนวน 1 เครื่อง จักรเย็บกระสอบด้ายคู่กึ่งอัตโนมัติ แท่นจักร จำนวน 1 เครื่อง พร้อมรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อให้สหกรณ์สามารถผสมปุ๋ยได้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่

ซึ่งสหกรณ์ได้เริ่มผลิตปุ๋ยผสมตั้งแต่เตือนสิงหาคม 2561 ปัจจุบันสหกรณ์ได้จำหน่ายปุ๋ยผสมใช้เองให้แก่สมาชิกแล้ว 612 ราย ปริมาณ 378,122 กิโลกรัม หรือ 7,562 กระสอบ คิดเป็นมูลค่า 5,032,713 บาท ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์กระสอบละ 158 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,194,796 บาท ภายหลังจากที่สหกรณ์ให้บริการผสมปุ๋ยจำหน่าย ปรากฏว่ามีสมาชิกสหกรณ์กว่า 80% และเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจและมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สหกรณ์ผสมปุ๋ยไม่ทันตามความต้องการใช้ของสมาชิก ซึ่งในเดือนที่ผ่านมา มียอดสั่งซื้อมากกว่า 120 ตัน โดยสหกรณ์สามารถผลิตได้เพียง 97 ตันเศษเท่านั้น ซึ่งในอนาคตจะขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถผสมปุ๋ยได้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งนอกจากสหกรณ์จะผสมปุ๋ยสำหรับใส่ผักและผลไม้แล้ว ทางสหกรณ์ยังจำหน่ายปุ๋ยสำหรับยางพาราอีกด้วย