สสจ.ยโสธรประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานจิตอาสา

73

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 62 นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ได้มีการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาจิตอาสาจังหวัดยโสธร ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยมีทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.เข้าร่วมกว่า 200 คน

นายแพทย์บัญชา กล่าวต่อว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔ วปร. ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั้งเพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันใน สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประชาชน ภายใต้แนวพระราชดำริที่ว่า “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันนี้จึงได้จัดประชุม ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนนำ อสม.ที่เป็นจิตอาสาได้ทำความเข้าใจแนวปฏิบัติร่วมกันของการเป็นจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔ วปร. พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย และพัฒนาการฝึกทักษะ ที่สำคัญ เช่นการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

นายแพทย์บัญชา สรรพโส กล่าวต่อว่าการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากร โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดยโสธร จากกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร และทีมวิทยากรทักษะการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลยโสธร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร และเชื่อมั่นว่าทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ในการทำหน้าที่แกนนำจิตอาสาของจังหวัดยโสธร และพร้อมขยายเครือข่ายจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญตนในทุกกิจกรรม ทั้ง จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ อันเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนร่วมต่อไป

ภาพ/ข่าว. สมัย. คำแก้ว. ยโสธร