ผ้าพระกฐินพระราชทาน

11

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา อันเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด ประจำปี 2563 และมอบทุนการศึกษาให้กับผู้แทนโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 4 แห่ง

โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธี ณ วัดเขมาภิตารามวรวิหาร ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี