รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง บ้านเหล่า จ.ลำปาง

11

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะผู้นำท้องถิ่น และรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าแผนงานและงบประมาณโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ณ สถานที่ตั้งโครงการ โดยมีนายธนพล สงวนตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุป

สำหรับประโยชน์ ของโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง บ้านเหล่า นั้น หากสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงพร้อมทั้งสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โดยสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้งได้

ทั้งนี้ โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง บ้านเหล่า​ ตำบลล้อมแรด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตั้งงบประมาณ และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไป

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​