จัดกิจกรรม Open House โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตเขตพัทลุง กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

92

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนสายวันนี้ (ที่ 10) ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Open House โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีอาจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงานในการเปิดกิจกรรมครั้งสำคัญในวันนี้ และมีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ทั้งในและต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 800 คน

สำหรับกิจกรรม Open House ที่สำคัญในครั้งนี้ ประกอบด้วย การร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “สาธิต ม.ทักษิณ ทางเลือกใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การนำความพร้อมของโรงเรียนในด้านต่างๆ มาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชม โดยทางโรงเรียนสาธิตดังกล่าวนี้จะเปิดการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2564 ชั้นละ 3 ห้องเรียนๆ 30 คน โดยโรงเรียนฯนั้นเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูง และ เป็นโรงเรียนกึ่งประจำ ซึ่งมีทั้งระบบประจำหอพัก และ ระบบเดินทางไป-กลับ

สำหรับในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะมีการดำเนินการเติมเต็มทักษะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มเติม การจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมมืออาชีพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ภาคใต้ มีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อเทคโนโลยี และภาษา โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะใช้สถานที่ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง และ อาคารเรียนรวม 3 บางส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นสถานทีในการจัดกาเรียนการสอน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563–2565

มหาวิทยาลัยได้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 640 ล้านบาท โดยห้องเรียนเป็นรูปแบบ Active Learning ที่ทันสมัย เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม สำหรับประเภทการรับสมัครแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุตรหลานบุคลากร กลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มผู้มีอุปการคุณ ซึ่งทุกกลุ่มจะมีการสอบวัดความรู้ ความสามารถ โดยต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ผู้สนใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตดังกล่าวนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://satit.tsu.ac.th หรือเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง