สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับนักศึกษา ปรม.รุ่นที่ 19 ร่วมทำกิจกรรมดีๆ เป็น “สะพานบุญ“ ในวันออกพรรษา

26

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 วันนี้เป็นวันดี ตรงกับวันออกพรรษา ประจำปีนี้ สถาบัน พระปกเกล้า และ นักศึกษา ปรม.รุ่นที่ 19 นำโดย อ.วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบัน พระปกเกล้า และ ตัวแทน เพื่อนๆ ปรม.19 โดย นาย ปภาวิน นิธิเมธาวิน, นางสมจินตนา เทพสุวรรณ,นางสาว ทักษิณา ทับครบุรี, นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์, นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา, นางสาว ประวีนา อินทร์ยิ้ม, นายมณฑล บุญเตี้ย และนายพสธร พันธ์สุวรรณ

ช่วยกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในโครงการ “ยิ้มด้วยกัน” แด่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัด สุรินทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เงียบมาก ไม่สามารถได้ ยินเสียงของนักเรียนกันเลย เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน และมีบางส่วนบกพร่องทางปัญญา

โครงการ ปรม.19 “ยิ้มด้วยกัน” นี้ได้มอบ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นจำนวน 81,999 บาท มอบข้าวสาร,แอลกอฮอล์,หน้ากากอนามัย และ ยารักษาโรค มูลค่า 40,000 บาท โดยมอบค่าอาหารกลางวัน แก่อาจารย์ จนท. และ เด็กนักเรียน ที่โรงเรียนฯ จำนวน 10,000 บาท

ในโอกาสนี้ อ.วิทวัส ชัยภาคภูมิ ได้แสดงความรู้สึกว่า คนเราที่มีโอกาสได้เกิดมาในหนึ่งชีวิต และมีความสมบูรณ์นั้น ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว และการที่มีได้มีโอกาส ช่วยเหลือผู้อื่น ที่มีความบกพร่อง แม้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งเล็กๆ ของการช่วยเหลือ ก็ทำให้เรารู้สึกประทับใจ และ อาจารย์ ยังได้ กล่าวในนามสถาบันพระปกเกล้า ขอบคุณกิจกรรมดีๆทุกๆ กิจกรรมที่นักศึกษาปรม.19 ช่วยเป็นกันเป็น “สะพานบุญ“ ให้ กับทุกคน และ จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป

#สถาบันพระปกเกล้า

#นักศึกษา ปรม.รุ่นที่ 19

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน