สถ.จับมือกรมปศุสัตว์ และภาคีเครือข่าย ยกย่อง 6 อปท.ต้นแบบควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น คว้ารางวัล Thailand Rabies Awards 2020

23

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกับกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดี สถ. เปิดเผยว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยผ่านการขับเคลื่อน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า, การประกวดตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติ อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการตรวจติดตามการดำเนินงานของ อปท.ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ Thailand Rabies Awards 2020 แก่ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คว้ารางวัลในปีนี้ ประกอบด้วย ประเภทเทศบาล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล รางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน จังหวัดสุโขทัย รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดบึงกาฬ พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้ารับโล่เกียรติคุณเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้าจากประธานในพิธีอีกด้วย